Aktualności

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Formalności związane z budową ogrodzenia

Rodzaj formalności jakie należy załatwić zależy od miejsca usytuowania ogrodzenia i jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie jest budowane pomiędzy sąsiadującymi działkami a jego wysokość nie przekracza 2,2 m to nie wymaga to ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Zgłoszenie budowy ogrodzenia (jak i jego remontu) jest konieczne jeżeli ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,2m niezależnie od tego gdzie jest sytuowane.

Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót . W zgłoszeniu należy określić rodzaj prac, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczanie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane i odpowiednie rysunki. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ nie zgłosi sprzeciwu co do prowadzenia prac, to można przystąpić do budowy płotu. Budowę można rozpocząć w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Po upływie tego okresu konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.

Gdzie można stawiać ogrodzenie

Jeżeli budowa płotu następuje w porozumieniu z sąsiadem to ogrodzenie najlepiej stawiać w osi granicy działek. Jeżeli sąsiedzi nie osiągnąć porozumienia to ogrodzenie można postawić w granicy działki do której dysponuje się tytułem prawnym. W takiej sytuacji nie można przekroczyć granicy sąsiada. W razie budowy płotu od strony ulicy nie można przekraczać linii rozgraniczających drogę.